مخزن کنیستر

مخزن کنیستر مخزن کنیستر در خودرو ها مخزن کنیستر ، وظیفه این مخزن نگهداری گازهای حاصل از تبخیر بنزین در باک است که هم من

ادامه مطلب »